منطقه شش

 

وظایف واحد حسابداری

شرح وظایف رئیس اداره امور مالی و اداری

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر کلیه امور اداری، مالی و درآمدی باتوجه به ضوابط تعیین شده واختیارات تفویضی به منطقه.
 • تنظیم و پیشنه اد بودجه سالانه،اصلاح بودجه، متمم و تفریغ بودجه و پیش بینی اعتبارات و ملزومات موردنیاز جهت طی مراحل تصویب توسط حوزه معاونت برنامه ریزی.
 • نظارت بر تنظیم اسناد هزینه و همچنین انجام امور مربوط به حسابداری و همچنین توافقنامه املاک مورد مسیری منطقه بر اساس دستور العمل های صادره.
 • نظارت بر ممیزی املاک واقع در م حدوده منطقه و تهیه شناسنامه برای هر ملک در اجرای مقررات قانون نوسازی و عمران شهری با هماهنگی بخش درآمد .
 • حفظ ارتباط بین واحدهای تابعه منطقه با مدیریت های مختلف شهرداری، موسسات، ادارات و یا اشخاص حقیقی از لحاظ مکاتبات اداری.
 • بررسی نیروی انسانی با توجه به چارت تشکیلاتی و نیروهای بازنشسته و مستعفی و ... در جهت جذب و بکار گیری نیروهای جدید از طریق مدیریت امور اداری.
 • نظارت لازم در خصوص انجام مراحل ترفیع، ارتقاء و انتصاب کارکنان طبق مقررات و ضوابط و اختیارات تفویضی.
 • نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و بخش نامه های اجرایی و قوانین و مقررات اداری، مالی و درآمدی.
 • شرکت در جلسات تحول اداری به منظور اجرای خط مشی اعلامی از سوی معاونت برنامه ریزی.
 • نظارت لازم بر اموال و انبار به منظور حفظ و حراست از اموال مربوط به منطقه.
 • نظارت بر تنظیم کلیه اسناد معاملات و قراردادهای منطقه.
 • نظارت و کنترل عملیات مربوط به بستن حسابها در پایان دوره مالی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف کارشناس مالی

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر انجام کلیه امور مالی با رعایت قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداری.
 • انجام تعهدات مالی در حد اعتبارات بودجه مصوب.
 • کنترل و نظارت در نحوه ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه.
 • نظارت در تهیه و تنظیم صورت مغایرت های بانکی بصورت ماهیانه و پیگیری لازم در جهت رفع مغایرتها ضمن هماهنگی با مقام مافوق.
 • پیگیری در رفع موارد ذکر شده در گزارش حسابرس های داخلی و خارجی.
 • تهیه گزارش های لازم اعم از ترازهای ماهیانه و پایان دوره جهت ارائه به مقام مافوق.
 • بستن حسابها در پایان سال و نظارت و کنترل امور عملیاتی مربوط به بستن حسابها با هماهنگی مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف حسابدار (تنظیم اسناد )

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • تهیه و تظیم اسناد هزینه براساس مدارک مثبته.
 • تهیه وتنظیم اسناد مربوط به بستن حسابها.
 • تهیه و تنظیم اسناد اصلاحی جهت رسیدن به مانده های واقعی.
 • ثبت و انعکاس حسابها در دفاتر روزنامه، معین و کل.
 • همکاری با ممیز در رسیدگی به حساب های هزینه و درآمد و سایر پرداختها.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف حسابدار (حقوق و دستمزد، صدور چک و مغایرت بانکی )

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • همکاری در انجام عملیات اصلاح حساب ها جهت رسیدن به مانده های واقعی.
 • اقدام در خصوص تهیه صورت مغایرت بانکی و صورت گردش وجوه نقد و کنترل مانده حسابها طبق دفاتر و بانک و رفع مغایرت ها ضمن هماهنگی با مقام مافوق.
 • نگهداری کلیه حساب های بانکی واحد مربوط و تنظیم آنها در دفاتر قانونی.
 • تهیه و تنظیم لیست و کنترل آن با مدارک مثبته پیوست، بخشنامه ها و مصوبات .
 • کنترل پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر و نگهداری آنها.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف حسابدار ( امور قراردادها و اعتبارات)

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • همکاری در تهیه و تنظیم اسناد ومدارک مالی از قبیل اسناد هزینه، اسناد انبار، اسناد درآمد.
 • کنترل قراردادهای منعقده با شرکت ها و مؤسسات از محل اعتبارات جاری و طرح های عمرانی و همچنین نظارت بر صدور اسناد مربوطه.
 • کنترل پرداختهای مقطعی به کارکنان شرکتهای طرف قرارداد با شهرداری برابر قرارداد منعقده.
 • همکاری در صدور اسناد قرارداد ها و پرداختهای کارکنان غیر شاغل در شهرداری با رعایت قوانین و مقررات از منابع طرح ومنابع جاری.
 • کنترل کلیه هزینه های بخش خصوصی طرف قرارداد با شهرداری.
 • همکاری در تهیه و تنظیم ترازنامه آزمایشی مانده گیری و بستن حسابها جهت اصلاح و تهیه گزارش عملکرد.
 • همکاری در انجام عملیات اصلاح حساب ها جهت رسیدن به مانده های واقعی.
 • همکاری در تهیه اسناد هزینه برای پرداخت قطعی و غیر قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی.
 • پیگیری تشکیل جلسات کمیسیون های معاملات و کمیته فنی و همچنین تهیه اسناد مربوط به مناقصات و مزایده ها.
 • تأمین اعتبار نمودن کلیه درخواستها و هزینه ها قبل از خرج بر اساس بودجه.
 • تهیه بودجه، متمم بودجه و تفریق بودجه جهت ارایه به مقام مافوق.
 • کنترل وجوه برگشتی از محل علی الحسابها، پیش پرداخت ها و اعتبارات اسنادی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف حسابدار ( ممیزی اسناد )

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • رسیدگی به اسناد هزینه های جاری در چارچوب قوانین و مقررات مالی شهرداری.
 • رسیدگی به اسناد هزینه های عمرانی باتوجه به ضمائم و مدارک مثبته و مفاد قرارداد ها درچارچوب قوانین و مقررات مالی شهرداری.
 • رسیدگی به لیستهای حقوقی با توجه به قوانین، مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها.
 • رسیدگی به اسناد و مدارک مربوط به واریز بدهی اشخاص حقیقی وحقوقی و کارپرداز.
 • رسیدگی به اسناد مربوط به تملکی ها و غرامتی ها.
 • رسیدگی به اسناد وگزارش تنخواه گردان باتوجه به مدارک و ضمائم پیوست در چارچوب قوانین و مقررات مالی شهرداری.
 • رسیدگی به اسناد درآمدی روزانه.
 • رسیدگی به اسناد مربوط به استرداد سپرده ها و درآمدها.
 • رسیدگی به پیش پرداختها، علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوطه از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی شهرداری.
 • رسیدگی به مادر سندهای ارسالی از شهرداری مرکزی تا رسیدن به مرحله تأیید نهایی.
 • همکاری در بستن حسابها و تهیه گزارش های ماهیانه و سالیانه.
 • اقدام در خصوص اعاده اسناد ناقص با ذکر دلایل مربوطه به مسؤول صدور اسناد جهت رفع مشکل آنها..
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف انباردار و جمعدار اموال

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • اقدام به تحویل گرفتن اموال خریداری شده و تحویل آنها به افراد درخواست کننده پس از صدور قبض انبار.
 • نگهداری حساب کلیه اموال منقول شهرداری و ثبت مشخصات کامل آنها در دفاتر اموال و یا نرم افزارهای مربوطه بر اساس آیین  نامه های مصوب .
 • اقدام لازم در نگهداری و حفظ اموال شهرداری با همکاری واحدهای ذیربط .
 • جاری نگهداشتن صورت اموال موجود در تمام اتاقها و واحدهای مربوط .
 • صدور برگه خروج اموال از ساختمان منطقه بر حسب ضرورت با دستور مقام مافوق.
 • اقدام در طبقه بندی اموال در انبار بر اساس ضوابط موجود .
 • صورت برداری از اموال فرسوده و غیر قابل استفاده به منظور فروش با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ضمن هماهنگی با انبار و اموال مرکزی و تحویل یک نسخه از صورت جلسه تحویلی به حسابداری منطقه جهت کسر از حسابهای انتظامی اموال.
 • انجام الصاق برچسب بر روی اموال شهرداری و ثبت در دفاتر اموال با ذکر شماره و صدور قبض انبار.
 • اقدام در خصوص انبار گردانی در پایان سال به منظور مشخص نمودن وضعیت اموال موجود در انبار اعم از کسری، اضافی و نهایتاً پیگیری برای حل آنها.
 • تهیه و تنظیم سیستم کد گذاری جهت دسترسی سریعتر به کالاها و امضاء و مهر بارنامه یا صدور و رسید انبار.
 • مغایرت گیری با سیستم اموال در راستای یکسان نمودن ثبت و کسر اقلام اموالی و نهایتأ یکسان بودن تعداد اموال در منطقه با  سیستم اموال و انبار.
 • کنترل ایمنی در انبار جهت حفاظت از کالاها و محصولات موجود در انبار.
 • ثبت و صدور حواله ها و رسیدهای انبار کالا و محصولات.
 • اسکن نمودن کلیه اسناد مالی منطقه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف کارپرداز

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • اقدام در تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با عنایت به آیین نامه مالی شهرداری و ضوابط و دستورالعمل های صادره در حد نصاب معاملات.
 • تهیه کالا و خدمات مورد نیاز در چهار چوب مقررات مالی و دستورالعمل های صادره و تحویل کالا و خدمات به واحد متقاضی از طریق سیستم انبار و اموال و همچنین تنظیم صورت جلسه کمیسیون تحویل.
 • تحقیق و بررسی لازم در انجام معاملات جزئی با هماهنگی مسؤول مربوطه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری.
 • اقدام در خصوص اخذ مشخصات کامل و آدرس طرف معامله و مهر حداقل قیمت بر روی فاکتور ها.
 • انجام معاملات متوسط برابر آیین نامه معاملاتی شهرداری و دستورالعمل های مربوطه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

منبع : منطقه شش
۵۹۱۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
گلدشت معالی آباد
36247434- 36351450
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰