منطقه شش

 

وظایف واحد فنی

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر صدور پروانه ساختمانی، پایان کار، گواهی عدم خلاف و  ...
 • بررسی و نظارت دقیق بر ضوابط شهرسازی و معماری طبق قوانین و مقررات .
 • بررسی و نظارت در خصوص طرح جامع و تفصیلی شهر در منطقه.
 • کنترل بنای احداث شده توسط مالک با پروانه ساختمانی صادر شده.
 • نظارت و کنترل در خصوص بازدید از ابنیه در منطقه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف کارشناس شهرسازی

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • رعایت دقیق ضوابط شهرسازی با توجه به نظریه کار شناس طرح های تفصیلی و گذربندی و کنترل دقیق آن ( از نظر کاربری، ضابطه، ارتفاع، مورد مسیری و ... ).
 • کنترل نقشه های معماری از نظر شهرسازی و نظریه کارشناس طرح های تفصیلی و گذربندی جهت طرح در کمیسیون شهرسازی و معماری و اعلام به کارشناس مسؤول درآمد و همچنین ورود اطلاعات نقشه ها.
 • بررسی گزارش کارشناسی و تطبیق آن با سوابق پرونده جهت کلیه پاسخ استعلام ها.
 • تعیین و میزان نوع تخلف به منظور ارجاع به کمیسیون ماده صد.
 • پاسخ استعلام های ادارات و سایر واحد های تابعه شهرداری.
 • بررسی و پاسخگویی به موارد تخلفات ارایه از نظر شکایات مجاورین.
 • بررسی و تعیین کدهای عوارض و اعلام به واحد درآمد ( تراکم، پارکینگ گروهی و ... ).
 • بررسی، پیگیری و اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد و اعلام به کارشناس مسؤول درآمد.
 • بررسی نقشه ها از نظر شهرسازی در ساختمان های بلند مرتبه و بررسی نقشه های ساختمان های کوتاه مرتبه از نظر معماری، شهرسازی و سازه.
 • بررسی و اصلاح نقشه های ساختمانی.
 • پاسخ لازم به درخواست های تعمیرات، تفکیک  و ...
 • تنظیم صورت جلسه های لازم شهرسازی و بررسی موردی پروژه ها و مباحث شهرسازی.
 • تهیه دستور نقشه و اعلام ضابطه.
 • کنترل موارد پاسخ به عدم خلاف، وضعیت بنا، پایان کار و انجام کار.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف کارشناسGIS   

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • جمع آوری، ویرایش، ذخیر ه سازی و بهنگام سازی اطلاعات مکانی و توصیفی براساس دستورالعمل های موجود.
 • کنترل کیفیت کلیه مراحل تولید، ویرایش، آماده سازی، ذخیره سازی و بهنگام سازی اطلاعات مکانی و توصیفی مطابق دستورالعمل های موجود.
 • کنترل نقشه های متوسط و بزرگ مقیاس منطقه جهت بهنگام رسانی اطلاعات مکانی محدوده منطقه.
 • پاسخگویی به نیازهای واحد های ذی ربط منطقه در خصوص سؤالات مکانی، آماری و موضوعی برابر دستور مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف کارشناس صدور پروانه ساختمان

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • اقدام لازم در خصوص صدور کلیه پروانه های ساختمانی بر اساس ضوابط مربوطه.
 • صدور گواهی پایانکار، اصلاح پایانکار، وضعیت بنا، عدم خلاف، اصلاح پروانه و ...
 • صدور پروانه کسب پس از تأیید واحد های ذی ربط شهرداری.
 • اقدام در خصوص تهیه پاسخ استعلام ادارات و سازمان ها طبق نظریه کارشناس شهرسازی و کارشناس طرح های تفصیلی و گذربندی و رییس اداره شهرسازی.
 • صدور و وصول استعلام ها از ادارات آب، برق، گاز، آتش نشانی، معاونت شهرسازی، فضای سبز و ...
 • اقدام جهت اخذ تعهد نامه ها و استعلام ها جهت صدور پروانه.
 • مکاتبه با کمیسیون ماده صد.
 • کنترل انتقال مورد مسیر به نام شهرداری در زمان صدور پروانه.
 • کنترل وصول عوارض و مفاصا حساب قبل از هر گونه پاسخ و مجوز.
 • صدور مجوز تخریب و بررسی استعلام های مربوط به نقشه های مهار بندی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف کارشناس طرح های تفصیلی و گذربندی

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • ایجاد هماهنگی لازم با مشاور در خصوص تهیه طرح های تفصیلی.
 • بررسی پاسخ استعلام های ارجاعی از مراکز مختلف.
 • بررسی مغایرت های طرح تفصیلی با وضع موجود و ارجاع آن به مقام مافوق به منظور تصمیم گیری نهایی.
 • اظهار نظر نسبت به میزان مورد مسیری، اعلام ضابطه، پخ خیابان و  ...
 • اظهار نظر از نظر حریم ها (فضای سبز، میراث فرهنگی، باغات، قطار شهری و ... )
 • کنترل رعایت میزان عقب نشینی در زمان صدور پروانه های ساختمانی، عدم خلاف، مجوز احداث طبقات، پایان کار و  ...
 • بهنگام سازی اطلاعات وضع موجود و بروز کردن طرح های تفصیلی و اصلاح شبکه معابر.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف کارشناس راه و ساختمان (مأمور فنی)

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • بازدید از ملک و تهیه گزارش وضع موجود ملک (اعم از ساختمان، آپارتمان و تجاری ) به منظور بهره برداری های لازم.
 • بررسی اسناد مالکیت و تطبیق آن در محل با مکان مورد بازدید.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف کارشناس ماده صد

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد.
 • برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیون ماده صد باتوجه به تعداد پرونده های واصله و دعوت از اعضاء کمیسیون جهت شرکت در جلسات و یا بازدید از محل مستحدثات.
 • ابلاغ نتیجه آراء صادره از سوی کمیسیون ماده صد به اشخاص و واحدهای ذیربط و در صورت اعتراض به آراء صادره ارجاع پرونده به کمیسیون تجدید نظر.
 • حفظ ارتباط با مراجع ذی صلاح به منظور رفع احتمالی مشکلات پرونده مطروحه در کمیسیون ماده صد.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.


 

شرح وظایف کارشناس نقشه برداری

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • برداشت دقیق اطلاعات ملک در محل و تطبیق آن با طرح های تفصیلی و طرح های تفکیکی.
 • ارجاع پرونده های مورد مسیری پس از بررسی لازم به کارشناس طرح های تفصیلی و گذر بندی.
 • بررسی مغایرت های اضافه یا کسری سند.
 • بررسی نقشه های تفکیکی وتطبیق آن با طرح تفصیلی.
 • اقدام در خصوص مصوبات کمیسیون ماده  5.
 • پاسخ استعلام های اداره ثبت و بازدید همزمان با کارشناسان اداره ثبت.
 • اقدام در خصوص پیاده نمودن بر و کف در سطح منطقه.
 • برداشت، ترسیم و اجراء کلیه پروفیل های طراحی در سطح منطقه.
 • برداشت پلان و تهیه نقشه در مقیاس های مختلف.
 • اندازه گیری ارتفاع ساختمان های بلند مرتبه.
 • ترسیم خط پروژه های پیشنهادی جهت ارسال به معاونت فنی و عمرانی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

منبع : منطقه شش
۴۱۱۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
گلدشت معالی آباد
36247434- 36351450
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰